Privatlivspolitik

Dataansvar

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt. Jeg behandler persondata og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

 

Sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser vi dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Jeg anvender data om dig for at gøre behandling bedst mulig.

 

De data, der anvendes, omfatter:

  • Almindelige persondata såsom navn og adresse, og kontakt oplysninger, som også anvendes til fakturering.
  • Oplysninger der vedrøre forløbet, herunder hvor langt vi er nået.

Persondata indsamles og opbevares til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i patientjournal, regnskabssystem og mailliste.

Formålene med indsamlingen er:

  • At give den korrekte behandling, og til opfyldelse af lovkrav om journalpligt.
  • At fakturere for behandlingerne
  • At sende nyhedsbreve, hvis du har givet samtykke til dette

 

Kun relevante og nødvendige persondata behandles

Jeg indsamler kun data om dig, der er relevante og nødvendigt i forhold til de formål, der er defineret i formålene ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, der bruges.

Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min type klinik. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse.

Dine persondata kontrolleres og opdateres

Jeg kontrollerer i det omfang det er muligt, at de persondata, som jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Og sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da mit virke er afhængigt af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan meddele dine ændringer ved personlig henvendelse.

 

Sletning af dine persondata

Persondata der er brugt til fakturering, vil giver gemt efter reglerne i bogføringsloven. Andre typer at persondata vil blive slettet når det ikke længere er nødvendigt for behandlingen, eller hvis samtykket trækkes tilbage, samt hvis der anmodes om sletning.

 

Samtykke indhentes, inden dine persondata behandles

Jeg indhenter dit samtykke, ved opstart af behandling, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

Videregivelse af dine persondata

Jeg videregiver ikke dine persondata medmindre jeg er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. I et sådan tilfælde vil jeg ikke indhente dit samtykke, til videregivelsen.

Jeg videregiver aldrig data til brug for markedsføring.

 

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg opbevarer om dig, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg opbevarer om dig (journalindsigt). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Hvis du ønsker journalindsigt kan du henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Det gælder også, hvis du trækker et samtykke tilbage.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at bevare dine oprindeligt journalførte persondata, men anføre at de er ukorrekte. Dette er bestemt i sundhedslovgivningen.

Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Oplysninger om brugen af cookies